Red70centimeter

Syledis en Syltrack in de 70cm band

Het volgende vond ik in de Electron van mei 1994. Dit lijkt mij de voorloper van het DGPS systeem. Ik vraag mij af waarom de amateurwereld toen niet meer 'de hakken in het zand' hebben gezet ipv. dit te accepteren onder de noemer test.

a. Kwestie Syledis in Zeeland
Inleiding:
Dit Syledis-station werkt in het frequentiegebied 430-436 Mhz, in strijd met de destijds gemaakte afspraak, dat dergelijke stations in het gebied 436-440 Mhz zouden worden ondergebracht. Het station in Zeeland werd echter in het gebied 430-436 Mhz toegestaan, zij het met een aantal restricties. Een alternatief was niet mogelijk, aangezien het station een essentieel onderdeel is van een keten langs de Belgische kust, bestaande uit een master/slave-systeem op dezelfde frequenties. België heeft namelijk in coördinatie met Frankrijk Syledis in de band 430-436 Mhz ondergebracht. HDTP zal nog eens trachten de zaak met België bespreekbaar te maken.

De HDTP stelt:
[list] Een aantal zendamateurs neemt geen genoegen met het door de HDTP gegeven antwoord t.a.v. de klacht;*De gebruikte antenne is een hoekreflector (note: in ieder geval een gerichte antenne), waardoor het zendvermogen in de richting van de gestoorde amateur(s) in de orde van 200 mW ligt. Het vermogen in de hoofdrichting is verlaagd tot wat minimaal nodig is voor een juiate toepassing van het systeem.*Doordat de zender deel uitmaakt van een keten in België/Frankrijk kan het gebruik van frequenties in het lage deel van de 70cm band op dit moment in deze toepassing (nog) niet worden gestaakt. Het gaat om internationale afspraken. Gehoopt wordt dat op termijn andere systemen (op andere frequenties) zullen worden gebruikt.*De amateurs die hebben geklaggd zullen in principe een standaard antwoord krijgen.

De VERON stelt hier tegenover:
[list]Hoewel de HDTP stelt dat de klacht is afgedaan door het sturen van een brief aan de klager(s), is het probleem niet opgelost. De storingen blijven.*Er zijn afspraken gemaakt tav. de plaatsing in Nederland van dit soort systemen in het gedeelte van 436-440 Mhz en er ontstaan grote problemen bij toepassing van dit soort systemen in het bandgedeelte waar door amateurs wordt gewerkt met zeer zwakke signalen.

De VRZA sluit zich aan bij het standpunt van de VERON en is net zo ongelukkig met de ontstane pat-stelling als de VERON. De verenigingen doen een beroep op de HDTP om te trachten een oplossing voor de problematiek te vinden in overleg met de betrokkenen. De HDTP is hiertoe bereid, althans de voorzitter van het overleg legt deze vraag voor aan de betrokken dienst.

b. Proef met Syltrack rond Amsterdam
In het Amateur Overleg in oktober 1993 heeft de HDTP tijdens de rondvraag op een door de VERON gestelde vraag gesteld dat "het in de bedoeling ligt om een proef te starten 'fleetmanagementsysteem' in de 436-440 Mhz band in de omgeving van Amsterdam. HDTP moet hieromtrent nog een definitief standpunt bepalen". Uit de verstrekte informatie lijkt het te gaan om zogenaamde "SYLTRACK" systemen, welke ook reeds in Frankrijk worden toegepast (op 430-436 Mhz).

Volgens de HDTP is inmiddels een proef in de omgeving Amsterdam - Zaandam afgerond. Medio maart zal een 2e proef worden gestart in de omgeving van Schiphol. Deze proef zal circa 6 weken duren. In tegenstelling tot Frankrijk wordt bij ons gewerkt in de band 436-440 Mhz. De HDTP afdeling Handhaving zal gedurende het proefbedrijf de storingen en de klachten inventariseren. Indien het systeem in de praktijk voldoet zal een besluit worden genomen met betrekking tot algemene invoering van het systeem in de frequentieband 436-440 Mhz.

[tav. de toewijzingen in de band 430-440 kan het volgende worden vermeld: In Region 1 van de ITU is de band 430-440 Mhz toegewezen aan Amateur en Radiolocation. Beide diensten zijn Primair.
In het verleden zijn in ons land met de toemalige RCD afspraken gemaakt (welke nog van kracht zijn) welke tot doel hadden de onderlinge storingen tussen de diensten te beperken, waarbij de Amateurdienst Primair*) is geworden in het gedeelte 430-436 Mhz en Secundair in het gedeelte 436-440 Mhz. De Radiolocation daarentegen werd Primair in het gedeelte 436-440 Mhz.

*) muv. de low power toepassingen volgens CEPT low power aanbevelingen in het ISM-bandgedeelte]


Van de zijde van de HDTP werd gemeld dat er door een 6-tal amateurs klachten zijn ingediend, waaronder 1 klacht tav. een gestoord relaisstation in Amsterdam. Ook de VERON heeft zich tot de HDTP gwend middels een brief met de volgende inhoud:

Uit ontvangen informatie van radiozendamateurs blijkt dat er momenteel ernstige storing wordt ondervonden in de 432 Mhz band van een plaatsbepalingssysteem opgesteld in de plaatsen Amsterdan, Haarlem en Zaandam en werkend op een frequentie van 437,500 Mhz, pulsvormig gemoduleerd.
Amateurstations in de (onmiddelijke) omgeving ondervinden hiervan aanzienlijke hinder. Relaiszenders worden dermate ernstig gestoord dat ze onbuikbaar geworden zijn.
Wij zouden graag van U vernemen wat het doel is van dit plaatsbepalingssysteem. Is dit een proef welke tijdelijk wordt uitgevoerd?
Indoen een dergelijk systeem definitief zou worden ingevoerd, blijft dan de frequentie van 437,500 gehandhaafd? In dat geval zal het bovenste gedeelte van de 432 Mhz amateurband in de nabije omgeving van een dergelijk systeem voor amateurs onbruikbaar worden. Al met al een zeer zorgelijke situatie.
Met klem willen wij U derhalve verzoeken aan te geven welke maatregelen U denkt te nemen om deze storingen te elimineren.


Door de HDTP werden we er ter vergadering op attent gemaakt dat de klacht tav. het relaisstation werd veroorzaakt door het niet goed functioneren van het relaisstation zelf. De klacht ontstond alleen als het relaisstation zelf zond en samen met het Syltrack-signaal in de breedbandige versterker intermodulatieproducten produceerde...
Dit soort problemen was er destijds ook bij de invoering van het semafoon 3 net.
De VERON kan in dit geval niets anders dan melden dat het gebruik van een breedbandversterker niet bekend was gemaakt door de klager.

Tijdens de discussie over dit onderwerp werd geconcludeerd dat het houden van een proef als deze nu loopt op zich geen probleem is. Er zal echter een serieus probleem ontstaan indien een dergelijk systeem algemeen wordt ingevoerd, in het bijzonder in stedelijke gebieden en als het zal werken in het frequentiegebied 436,9-439,4 Mhz. Door de grote bandbreedte die het systeem inneemt zal het ook storingen veroorzaken welke vallen buiten het bandgedeelte 436-440 Mhz. Binnen het gedeelte 436-440 Mhz zullen amateurtoepassingen, in de omgeving van een dergelijk systeem nagenoeg onmogelijk worden. Een bijzonder grote zorg zijn bijvoorbeeld de klein signaal toepassingen in het gedeelte 432,0-432,5 Mhz. In hoeverre zal het uitgezonden spectrum hier stoorsignalen produceren? Kunnen voorzieningen in de zenders worden aangebracht welke het uitgezonden spectrum begrenzen?

De VERON is van mening dat een dergelijk systeem bedoeld is voor plaatsbepaling van voertuigen, eigenlijk niet thuis hoort in deze band. Van de zijde van de HDTP wordt gesteld dat er geen alternatieven zijn, zowel ten aanzien van het gekozen systeem (plaatsbepaling met behulp van satellieten is in stedelijk gebieden niet nauwkeurig/betrouwbaar), als de gekozen frequenties.

Op een vraag aan de HDTP of er misschien inmiddels nog meer systemen een plek zoeken in de band 436-440 Mhz antwoordt de HDTP ontkennend.

De afdelingen in wijde omgeving van Amsterdam is gevraagd om in de 6 weken gedurende welke de 2e proef loopt te onderzoeken of er storing in en vooral ook buiten het beschreven bandgedeelte 436-440 Mhz optreedt en welke hinder hiervan wordt ondervonden door amateurs. Het gaat dus om de mate waarin de storing wordt ondervonden, de toegepaste modulatie en op welke frequentie(s) dit optreedt. We houden ons ook aanbevolen voor technische informatie over het Syltrack-systeem. Wie kan ons daaraan helpen?

Tot zover het bijna voor 100% overgenomen artikel uit de Electron van mei 1994. Hier uitblijkt dat ook toen al de verenigingen niets in te brengen hadden. Helaas deed de HDTP (nu AT) al precies wat ze zelf willen. Het enige excuus wat ik kan vinden is, dat in die tijd een verenigd Europa nog niet aan de orde was.